ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή

Μαθήματα:

Β’ τάξη


Μαθήματα                                                                  Ώρες

1.Βασική Νοσηλευτική                                            3Θ + 10Ε

2.Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας I                        

3.Αγγλικά Ειδικότητας                                                

4.Στοιχεία Παθολογίας                                                

5.Χειρουργική – Τεχνική Χειρουργίου                       

6.Φαρμοκολογία                                                         

Σύνολο:                                                                    23 ώρες

Πηγή: ΦΕΚ 1053/05.06.2015 τεύχος Β


 

Γ’ τάξη


 


Μαθήματα

Ώρες

1.

Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας II

2.

Εξελικτική Ψυχολογία

3.

Νοσηλευτική

3Θ + 2Ε

4.

Στοιχεία Νευρολογίας – Ψυχιατρικής

5.

Πρακτική άσκηση στο Νοσοκομείο

7

6.

Στοιχεία Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Στοιχεία Παιδιατρικής

Σύνολο:

23 ώρες

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτών με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά:

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Βοηθός Νοσηλευτή

Νομοθεσία: Π.Δ. 210/01 (Φ.Ε.Κ. 165/Α΄/24-7-01) και Υ.Α.Υ7β/οικ.4756/01 (Φ.Ε.Κ. 1082/Β’/14-8-01) και Π.Δ. 268/2003 (Φ.Ε.Κ. 240/Α’/16-10-03)

Απαιτείτε άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες Σχολές Τουριστικής  Εκπ/σης (Α.Σ.Τ.Ε.),  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικα: Τμήματα για Υποψηφίους  Τομέα Υγείας & Πρόνοιας

Πηγή: www.mysep.gr/?=19807