ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Περιπτώσεις μετεγγραφών − Προθεσμίες

Α. Μετεγγραφές που πραγματοποιούνται ύστερα από αίτηση του Κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος.

1. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών από δημόσιο ΕΠΑ.Λ σε άλλο δημόσιο ΕΠΑ.Λ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν η οικογένεια του μαθητή ή του κηδεμόνα του άλλαξε τόπο κατοικίας

β) Αν ο μαθητής πρόκειται να επιστρέψει στην πόλη της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του.

γ) Αν την επιμέλεια του μαθητή ανέλαβε άλλο πρόσωπο που διαμένει σε άλλο τόπο.

δ) Αν ο μαθητής ημερήσιας σχολικής μονάδας άρχισε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για εσπερινή σχολική μονάδα

ε) Αν ο μαθητής εσπερινής σχολικής μονάδας έπαψε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για ημερήσια σχολική μονάδα

στ) Αν ο μαθητής προτίθεται να παρακολουθήσει τομέα ή ειδικότητα που δεν υπάρχουν στο ΕΠΑ.Λ στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Οι μετεγγραφές της παραγράφου αυτής γίνονται με έγκριση του Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί ο μαθητής και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα στοιχεία που θα βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή. Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα θεωρήσει απαραίτητο για να βεβαιωθεί αν αληθεύει ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής.

Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, εκτός αν πρόκειται για μετεγγραφή τέκνων δημοσίων πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που μετατίθενται μετά τις 15 Οκτωβρίου από την πόλη της σχολικής μονάδας που φοιτούν τα τέκνα τους ή αν πρόκειται για διακοπή λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ. ή τομέα ή στην περίπτωση ιδιαίτερα σημαντικού λόγου που εκτιμάται από τον Προϊστάμενο Γραφείου ΕΕ ή Γραφείου ΔΕ ή το Διευθυντή Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο μαθητής.

2. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητή Ιδιωτικού ΕΠΑΛ σε δημόσιο ΕΠΑΛ και αντιστρόφως. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 31 Μαρτίου.

3. Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών ΓΕ.Λ σε δημόσια ΕΠΑ.Λ και αντιστρόφως. Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

 

Β. Μετεγγραφές μαθητών που πραγματοποιούνται λόγω υπηρεσιακής ανάγκης ακόμη και χωρίς την αίτηση των κηδεμόνων τους ή των ιδίων αν είναι ενήλικοι.

1. Από δημόσια ΕΠΑ.Λ σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) κατάργησης ή συγχώνευσης των σχολικών μονάδων
β) ίδρυσης νέας σχολικής μονάδας
γ) επιβολής σε μαθητή της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος

2. Από Ιδιωτικό ΕΠΑ.Λ σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) παύσης της λειτουργίας του ιδιωτικού ΕΠΑ.Λ ή τάξης του.
β) επιβολής σε μαθητή της ποινής της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος.

Οι μετεγγραφές εξαιτίας κατάργησης, συγχώνευσης ή ίδρυσης σχολικών μονάδων γίνονται με βάση τα χωροταξικά δεδομένα σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις των κηδεμόνων και των μαθητών, όπου αυτό είναι δυνατό.

Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου Ε.Ε. ή Γραφείου ΔΕ ή ο Διευθυντής της Διεύθυνσης ΔΕ από την οποία μετεγγράφεται ο μαθητής έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για τις μετεγγραφές που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, καθώς και για την επιλογή της σχολικής μονάδας στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή. Η αρμοδιότητα του, είναι εκτελεστική μόνο για τις ενέργειες που αφορούν την πραγματοποίηση των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

Διαδικασία μετεγγραφών

1. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή αμέσως μετά την με οποιοδήποτε τρόπο έγκριση της μετεγγραφής έχει καθήκον αμέσως και πάντως όχι αργότερα από δέκα (10) ημέρες να:

α) συμπληρώσει και επισημοποιήσει με σφραγίδα και υπογραφή το πρωτότυπο ατομικό δελτίο του μετεγγραφόμενου μαθητή που πρόκειται να αποσταλεί

β) μεταφέρει από το πρωτότυπο ατομικό δελτίο σε ομοιότυπο τα στοιχεία επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και μητέρας, τον αριθμό μητρώου μαθητών, τα στοιχεία επίδοσης που ενδεχόμενα υπάρχουν (βαθμούς, τα σχετικά με το σχολικό έτος στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του ατομικού δελτίου αριθμ. πρωτοκόλλου, ημερομηνία, σχολείο προορισμού, διαταγή).

γ) ενημερώσει το μητρώο μαθητών σχετικά με τη μεταβολή αυτή και

δ) στείλει υπηρεσιακά και με απόδειξη στο ΕΠΑ.Λ στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή το συμπληρωμένο σύμφωνα με τα παραπάνω πρωτότυπο ατομικό δελτίο.

2. Στην περίπτωση ιδιωτικών ΕΠΑ.Λ., το πρωτότυπο ατομικό δελτίο θεωρείται και από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Γραφείου Ε.Ε. ή Γραφείου ΔΕ ή το Διευθυντή Διεύθυνσης ΔΕ πριν αποσταλεί.

3. Το συντασσόμενο σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγραφ. 1 του άρθρου αυτού αντίγραφο ατομικού δελτίου μπορεί να είναι πλήρες φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου, το οποίο επισημοποιείται και παίρνει τη θέση του πρωτότυπου που διαβιβάστηκε.

4. Ο Διευθυντής υποχρεούται ακόμη να εφοδιάσει το μετεγγραφόμενο μαθητή με ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο αυτός θα μπορεί να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων στο ΕΠΑ.Λ. που μετεγγράφεται, ώσπου να παραληφθεί το ατομικό του δελτίο από τη σχολική αυτή μονάδα.

5. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή, μόλις παραλάβει το ατομικό δελτίο του μετεγγραφόμενου μαθητή, καταχωρίζει τα στοιχεία του στο μητρώο μαθητών και εντάσσει το ατομικό δελτίο αυτό στην κατάλληλη σειρά μεταξύ των ατομικών δελτίων των μαθητών της ίδιας τάξης.

6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία που καθορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο, η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει γίνει και ο μαθητής συμπεριλαμβάνεται στη δύναμη της σχολικής μονάδας.

7. Στις περιπτώσεις εκείνες που η μετεγγραφή γίνεται μετά από έγκριση του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο μετεγγράφεται ο μαθητής, ο Διευθυντής αυτός τη γνωστοποιεί το ταχύτερο δυνατό με υπηρεσιακό σημείωμα στο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. από το οποίο μετεγγράφεται και στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου αυτού.

8. Οι αιτήσεις για μετεγγραφή των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στα όργανα εκείνα που είναι για κάθε περίπτωση αρμόδια για την έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Ένταξη μετεγγραφόμενων μαθητών

Μαθητές που μετεγγράφονται σε άλλο ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται στην τάξη, τον τομέα και την ειδικότητα στην οποία είχαν ενταχθεί στο ΕΠΑ.Λ. από το οποίο πήραν μετεγγραφή. Οι μαθητές των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ ως ακολούθως:

α) Μαθητές της Α΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται αντίστοιχα στην Α΄ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ και αντιστρόφως.

β) Μαθητές της Β΄ τάξης των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ μετεγγράφονται στην Β΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

γ) Μαθητές της Β΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ μετεγγράφονται στην Β΄ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ μέχρι 15 Οκτωβρίου.

δ) Μαθητές της Γ΄ τάξης των ημερησίων ΕΠΑ.Λ μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ

ε) Μαθητές της Γ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ μετεγγράφονται στην Β΄ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ

στ) Μαθητές της Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ μετεγγράφονται στην Γ΄ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ

Απουσίες μετεγγραφόμενων μαθητών

1) Ο μετεγγραφόμενος σε σχολείο άλλης πόλης μαθητής δεν θεωρείται ότι απουσιάζει από τα μαθήματα για τις ημέρες που απαιτούνται για τη μετάβαση του από τη μια πόλη στην άλλη.

2) Αν από τη διακοπή της φοίτησης στο σχολείο μέχρι την προσέλευση του μετεγγραφόμενου μαθητή στο σχολείο της νέας διαμονής μεσολάβησε κατά την κρίση του συλλόγου καθηγητών χρόνος μεγαλύτερος από τον απόλυτα αναγκαίο για την μετάβασή του, σημειώνονται απουσίες για τις ημέρες καθυστέρησης, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη και για το χαρακτηρισμό της φοίτησης του.